Farnosť Trnové

Projekt: Rozzvoňme pohraničie / Rozdwóńmy pogranicze

Číslo mikroprojektu: INT/EB/ZA/1/II/B/0071

Termín realizácie: 04/2018 - 11/2018

Realizátor/Vedúci partner: Rímskokatolícka cirkev, farnosť TRNOVÉ, Cintorínska 1323/38, Žilina 010 01; www.trnove.fara.sk

Cezhraničný partner: Gmina Rajcza, Górska 1, Rajcza 34-370, Poľsko; www.rajcza.pl

Zhrnutie projektu: Hlavným cieľom projektu zveľadiť sakrálne kultúrne dedičstvo pohraničia a zvýšiť jeho prezentačný potenciál z hľadiska turistickej atraktivity regiónu. Lokalitami s vzácnymi príkladmi sakrálnej kamennej a drevenej architektúry a zachovaných zvonov sú aj obce Trnové (dnes miestna časť Žiliny) a Rajcza. Hoci ich dnes delí štátna hranica, v minulosti boli obe súčasťou Habsburskej monarchie a zdieľajú v mnohých aspektoch spoločné kultúrne dedičstvo. Miestny cirkevný zbor v Trnovom disponuje vzácnym zvonom z počiatkov 20. stor., miesto pre jeho zavesenie a sfunkčnenie však dnes neexistuje. V miestnych častiach Rajcze, v Rycerke Górnej a Rycerke Dolnej, sa zas nachádzajú dve kamenné kaplnky z 19. storočia, ktoré už poškodil zub času a vyžadujú renováciu. Prípadná obnova oboch kamenných kaplniek v Rajczi ako aj vytvorenie novej zvoničky pre umiestnenie a sfunkčnenie historického zvonu v Trnovom nielen zvýšia kvalitu zachovania sakrálnej architektúry v poľsko - slovenskom pohraničí, ale by tiež umožnia vyšší stupeň jej prezentácie pre návštevníkov tohto regiónu.

Aktivity projektu:

  1. Workshop k sakrálnym pamiatkam v pohraničí
  2. Revitalizácia kamenných kaplniek v Rajczi
  3. Zorganizovanie rodinného výstupu
  4. Výstavba zvonice Trnové
  5. Spoločná výstava Rozzvoňme pohraničie

Riadenie a propagácia mikroprojektu

Celková hodnota mikroprojektu: 112 962,26 EUR z čoho percentuálny podiel spolufinancovania z Európskej únie vo výške 85% činí 96 017,91 EUR.

Tento mikroprojekt je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Program Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.


Partner strešného projektu:Zrekonštruované kaplnky v obci Rajcza

31. mája 2019 bola ukončená vecná realizácia projektu „Rozzvoňme pohraničie“ , mikroprojekt bol spolufinancovaný z fondov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v 85% z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg VA Poľsko Slovensko 2014-2020 a štátneho rozpočtu vo výške 5% prostredníctvom Euroregiónu Beskidy.

V rámci tohto projektu boli zrekonštruované dve prícestné kaplnky nachádzajúce sa v obci Rajcza.

Prvou je kamenná kaplnka Ježiša Nazaretského z roku 1864, ktorá sa nachádza v Rycerke Dolnej a druhou je kamenná kaplnka Božského Srdca Ježišovho z roku 1880, ktorá sa nachádza v Rycerke Górnej. Tieto kaplnky, z ohľadu na veľmi zlý technický stav spôsobený dlhoročným pôsobením nepriaznivých účinkov počasia a deštruktívneho pôsobenia človeka, boli zrekonštruované v roku 2018. Cieľom realizovaných aktivít bolo zastavenie procesov deštrukcie kameňa. Bola vykonaná úplná technická a estetická údržba pre znovuzískanie pôvodného stavu a výzoru.„Rozzvoňme pohraničie“

Mikroprojekt spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja v 85% v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020 a štátneho rozpočtu vo výške v 5% prostredníctvom Euroregiónu Beskydy.