Farnosť Trnové

Spovedanie

Každý deň:

Pred prvým piatok:

Spoločná sv. spoveď:

Chorých po domoch: